Angel Cuff II

TOTEMS

Hand Tapped Cuff series

ANGELS CUFF II

925 Silver
230,000원
SEX
선택하세요.
선택하세요.
FEMALE
MALE
품절된 상품입니다.
주문 수량   0개
총 상품 금액 0원

 


 

 

 

 

TOTEMS

 

 "ANGELS CUFF II"

 

Hand Tapped Cuff seires

 

925 Silver

 

 

 

 

토템즈 "엔젤커프"

대담하고 절제된 듯한 취향을 가진

당신의 기호가 되어줄 아이콘으로 탄생하였습니다.

 

자유자재로 사이즈를 조절할 수 있도록

텐션을 유지시키기 위하여 손수 대공법으로

두드려 탄생시킨 커프시리즈.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Package Components

 

 

Hard case with a pouch

 

Suede pouch 

 

Warranty card

(Keep your warranty card in a safe place for after care.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

"TOTEMS" 는 [Tiffany]출신의 테크니션이 피니쉬 라인을 담당하고 있습니다.

하이 주얼리 브랜드에 걸맞는 high-performance finish를 선보입니다.

모든 제품은 본사에서 직접 제작하는 수제작 귀금속 쥬얼리입니다.

주문 후 고객분들께 배송되는 기간은 영업일 기준 평균 7일 정도 소요됩니다.

 

 


 

Angel Cuff II

230,000원
추가 금액
SEX
선택하세요.
선택하세요.
FEMALE
MALE
품절된 상품입니다.
주문 수량   0개
총 상품 금액 0원
재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img